ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

24 ก.พ.63 เวลา 14.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมการรับฟัง งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างสำหรับงานจ้างออกแบบและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ถนนสายเสนอแนะ สาย ฉ ตามผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ.2553 (ส่วนต่อขยายสะพานเลียบชายทะเลเดิม) เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมสายรองเมืองชลบุรีบรรเทาความแออัดของจราจรบนถนนสายหลัก ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน