ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

13 มี.ค.63 เวลา 09.00 น.  นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน มอบหมายให้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียด ด้วยเครื่อง ULV ที่ โรงเรียนบ้านหนองตะโก