ประกาศคณะกรรมการขายทอดตลาด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 สำนักงาน ป.ป.ส.

เรื่องขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก้บรักษาไว้ (ยานพาหะนะ) ครั้งที่ 11/2566