ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

โดยได้แบ่งเป็นจำนวน 3 รูปแบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในเขตเลือกตั้งได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง

สามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563