ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ประกาศจากอำเภอเมืองชลบุรี เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี

ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะแจกจ่ายสิ่งของ ให้ประสานไปยังสำนักปลัดเทศบาลฯ 038-184555 ต่อ 2 เพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยสนับสนุน จัดการตามมาตรการของทางราชการ โดยเฉพาะการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ

สำหรับสถานที่แจกจ่ายของ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวนมีดังนี้

1. โดมหลังศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านสวน
2. อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิงตึกน้ำ)
3. โดมโรงเรียนบ้านหนองตะโก
4. อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาลัยทอง
5. โดมโรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)