ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯและราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบบริเวณสะพานลอยหน้าโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)ทั้ง ๒ ด้าน ถนนเศรษฐกิจ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯและราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ บริเวณสามเหลี่ยมถนนวชิรปราการหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี(ทั้ง๒ด้าน) หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ บริเวณถนนพระยาสัจจาหน้าศูนย์วัณโรคเขต ๓ ชลบุรีตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ บริเวณสะพานลอย(ทั้ง2ด้าน)ถนนศุขประยูร หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านสวน ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อซ่อมแซมปั๊มชนิดแช่ ๐.๕ลูกบาศก์เมตร/วินาที ประเภทครุภัณฑ์อื่น รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๕๑ และรหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๘-๐๐๕๒โดยวิธีคัดเลือก ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ๒/๑,ซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ๒/๔,ซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ๖,ซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ๑๐ซอย๕,ซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ๑๐ซอย๕/๑,ซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ๑๐ซอย๕/๒,ซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ๑๐ซอย๒/๔(หมู่บ้านชมศิริ)หมู่๕ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเปลี่ยนฝาบ่อพักเหล็กหล่อ ภายในซอยบ้านสวน-เศรษฐกิจ ๓๑หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านสวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ...
Loading...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
/ ขายทอดตลาด
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
/ ขายทอดตลาด
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
/ ขายทอดตลาด