ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านสวน-หนองข้างคอก ๓๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองข้างคอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น(บ่อทราย)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวน(หมู่๕)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จำนวน ๑ โครงการ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ จำนวน ๑ โครงการ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างเป็นหลอด LED ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน จำนวน 15 โครงการ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ใช้สำหรับรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)แบบกะบะเทท้าย ยี่ห้อ HINO ทะเบียน ๘๖-๓๗๓๖ ชลบุรี รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๗-๖๐-๐๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.ภายในซอยบ้านสวน-สุขุมวิท ๑๗ ซอย ๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถมินิบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน (ครั ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ยกเลิกประกาศ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ยกเลิกประกาศ
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือก ...
อ่านเพิ่มเติม
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของเทศบาลเมืองบ้านสวน ...
อ่านเพิ่มเติม
/ ขายทอดตลาด, สำนักการคลัง

You missed