ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี/นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง-ทม.บ้านสวน12-11-63