ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านสวนและนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน