ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

? ประกาศรายชื่อ ผู้ขอรับการช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากผลกระทบสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย (Covid-19) ครัวเรือนละ 1,000 บาท (ทะเบียนบ้านละ 1 สิทธิ์)

** สำหรับผู้ที่มีลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 2563

? วิธีการค้นหารายชื่อ
? ธนาคารกรุงไทย ? ธนาคารอื่นๆ (เงินสด) ? เรียงหมู่ ? บ้านเลขที่

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามประกาศนี้ https://www.bansuan.go.th/