ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

#ประกาศรายชื่อ (รอบเพิ่มเติม รอบที่ 3) ‼

? ผู้ขอรับการช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากผลกระทบสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย (Covid-19) ครัวเรือนละ 1,000 บาท (ทะเบียนบ้านละ 1 สิทธิ์)

.
** ผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน