ประกาศ(สด.38)เพื่อแจ้งเตือนให้ชายไทยไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน

  • ประกาศ (สด.38) ตามความหมายในมารตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2493 เพื่อให้บรรดาชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมาย ที่เกิดปี วอก พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่ง มีภูมิลำเนาตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองชซลบุรี จังหวัดชลบุรี ให้ไปแสดงตนเพื่อ ลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาปฏิบัติราชการ