ประกาศเทศบาลบ้านสวน เรื่อง ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๓๐ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1-ประกาศประกวดราคา

2-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ-1-2-2-12-20

3-ราคากลาง-1-3-2-12-20