ประกาศเทศบาลบ้านสวน เรื่อง ประกวด ราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารบ้านพัก ค.ส.ล. ๔ ชั้น ๓๐ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)