ประกาศเทศบาลเมืองบ้าน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถสุขาเคลี่อนที่ ทะเบียน ๘๔-๗๗๗๕ ชลบุรี จำนน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทอรนิกส์ (e-bidding)