ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส)ครั้งที่ 1

1.ดาวน์โหลด : ประกาศ

2.ดาวน์โหลด : ประกาศ (ภ.ด.ส)