ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะรถปรับอากาศ ๒ ชั้น ไม่น้อยกว่า ๔๕ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ ณ จังหวัดนครนายก จำนวน ๒ รุ่น รุ่นละ ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง