ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ประกาศ-ครั้งที่-2-12-11-63

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

แบบ-ภ.ด.ส.3-ครั้งที่-2-12-11-63