ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในซอยสาธารณะแยกจากซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๘ เชื่อมซอยบ้านสวน-เลี่ยงเมือง ๑๐ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ