ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ชนิด 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ขอบเขตงาน TOR