ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ ครั้งที่ 2 โดยกำหนดให้ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ