ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 โครงการ