ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด(ภ.ด.ส.๒)ประจำปี ๒๕๖๔