ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

เทศบาลเมืองบ้านสวนได้ตระหนักถึงปัญหาโรคติดต่อที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถดูแลตนเองในการป้องกันโรคตลอดถึงการป้องกันการแพร่ระบายของโรคในวงกว้าง จึงได้ส่งแนวทางและคำแนะการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนทั่วไป