ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ปิดเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) แก่เด็กเล็กไม่ให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยทำการปิดเรียนระหว่างวันที่ 19 มีนาคม ถึง 9 เมษายน 2563