ข่าวกิจกรรม Facebook

14 พ.ย.62 เวลา 17.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมประชาคมระดับชุมชุน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562 โดยมีประชาชนหมู่ 7 , 8 และ 10 ตำบลบ้านสวน เข้าร่วมประชุมฯ ณ โดมหมู่บ้านพิมพาภรณ์ 2