ประชาสัมมพันธ์ข้อมลูสารสนเทศเกี่ยวกับคำแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

  • กรมการปกครอง ได้จัดทำข้อมลูสารสนเทศ เกียวกับคำแนะนำในการปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นภาษาไทยคู่กับภาษาของประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม ภาษาเขมร เพื่อเป็นประโยชน์ แก่พี่น้องประชาชนทั้งในประเทศและเพื่อนบ้าน
  • สามารถอ่านรายละเอียดได้ตาพภาพดังกล่าว