ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

12 มี.ค.63 เวลา 13.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านสวน คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ / คณะอนุกรรมการกองทุนฯ / คณะทำงานกองทุนฯ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆ คือ การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการแล้ว ประจำปี 2563 จำนวน 5 โครงการ และโครงการที่ขออนุมัติงบประมาณ 2563 จำนวน 12 โครงการ ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน