ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

13 ม.ค.63 เวลา 14.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลุ่มสุภาพบุรุษ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้โครงการและกิจกรรมของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามความต้องการของประชาชน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน