ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

5 มี.ค.63 เวลา 11.00 น. ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) เทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมทั้งมอบสวัสดิการชุมชนให้กับสมาชิกครับ