ข่าวกิจกรรม Facebook

18 พ.ย.62 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมคนพิการ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมคนพิการ ให้มีโอกาสได้ปรึกษาหารือ วางแผน ดำเนินการงานอีกทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสิทธิประโยชน์ของคนพิการจากเทศบาล พร้อมกับมอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายวีรวุฒิ พงษ์กระสินธุ์ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตความพิการ ที่เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง เป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลคนพิการที่เสนอชื่อจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านคนพิการทั่วประเทศ ในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562