ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

20 มี.ค.63 เวลา 09.30 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับฟังการให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) และการนิเทศติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน