ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2562

29 พ.ย.62 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวนจัดประชุมพิจารณาร่างรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน