ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

9 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เข้าร่วมการประชุมสรุปแผนการลงพื้นที่สำรวจสาธารณูปโภค และการขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อทำการรื้อย้ายสาธารณูปโภค ที่กีดขวางโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองบ้านสวน ณ ห้องประชุมยูงเพชร ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน