ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

30 มิ.ย.63 เวลา 09.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี , ปรึกษาหารือปัญหาอุปสรรคผลกระทบจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุมแสนสุข 1 – 2 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี