ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.63 เวลา 09.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการกิจกรรมของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ได้ดำเนินการแล้วและที่ยังไม่ได้ดำเนินการ , รับฟังปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข พร้อมทั้งปรึกษาหารือการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ณ ห้องประชุมยูงเพชร ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน