ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

17 มี.ค.63 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการเสนอแนะ 1 กอง 1 นวัตกรรม ตามที่ท่านนายกจักรวาล ตั้งประกอบ มีนโยบายพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวนให้เป็น Smart City ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 “การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล” เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาฯในระยะยาวต่อไป