ข่าวกิจกรรม Facebook

18 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ โกสุมวัชราภรณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านสวน ครั้งที่ 9/2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมหลักๆคือ การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมมยุรกาญจน์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน