ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

2 มิ.ย.63 เวลา 14.00 น. นายนพดล รัฐศุภางค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบและติดตามฯ เป็นประธานการประชุมเพื่อตรวจสอบและติดตามโครงการตามนโยบายของผู้บริหาร ตลอดจนเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรค์ต่างๆ เพื่อให้การบริหารงบประมาณที่ตั้งไว้ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน