ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

30 มิ.ย.63 เวลา 14.00 น. ว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ได้ลงตรวจการจัดการความพร้อมในการเตรียมเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด – 19 และให้ข้อแนะนำผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ก่อนที่จะทำการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวันพรุ่งนี้ (1 กรกฎาคม 2563)