ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

14 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 2 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค บริโภคจำเป็น มามอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 200 ครัวเรือน โดยมีนายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือ ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน