ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนากลุ่มอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน หลักสูตร “นวัตกรรมกางเกงผ้าอ้อมซักได้” รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย เป็นการช่วยแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลที่ประสบปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน