ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน หลักสูตร “นวัตกรรมกางเกงผ้าอ้อมซักได้” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย เป็นการช่วยแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลที่ประสบปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ โดยจัดอบรมฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน