ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน หลักสูตร “นวัตกรรมกางเกงผ้าอ้อมซักได้” วันที่ 2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย เป็นการช่วยแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลที่ประสบปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ อบรมฝึกอาชีพ ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2563 โดยมีนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ตรวจดูความเรียบร้อยและให้กำลังใจแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน