ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

24 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. นายชัยเดช ชิตวิเศษ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน หลักสูตรการพัฒนานักขายออนไลน์

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีช่องทางในการสร้างรายได้ , ความรู้ , ทักษะในด้านเทคโนโลยี นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่รูปแบบใหม่ (New Normal) ในยุคดิจิทัล 4.0

โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรุตย์ กนกธร อาจารย์มหาวิทยาศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พร้อมคณะ ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงทอง ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน