ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

20 พ.ค.63 เวลา 16.00 น. พนักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี ให้มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความตื่นตัวในการทำงาน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน