ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

12 มิ.ย.63 เวลา 16.00 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน หลักสูตร นวัตกรรมกางเกงผ้าอ้อมซักได้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย รวมทั้งเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลที่ประสบปัญหาจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น. โดยได้รับเกียรติจากคุณภาวนา บุตรพรหม และคุณเพ็ญชนก รุ่งสุขเกษมสันต์ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน.