ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

25 ส.ค.63 เวลา 08.30 น. นายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นประธานการมอบรางวัลนักเรียน ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ร่วมใจประกวดคัดลายมือ พร้อมทั้งความยินดีแก่ผู้ชนะการประกวด โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลตามระดับชั้นต่อนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ เด็กชายก้องกิดากร ศรศิริ โรงเรียนเพชรพิทยาคม ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงฉัตรตรีณ์ ยศเดช โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลและเงินรางวัล 2,000 บาท ได้แก่ เด็กหญิงศุภภิญญา สุภาพ โรงเรียนเพชรพิทยาคม