ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

7 เม.ย.63 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองบ้านสวน โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อละอองละเอียด ด้วยเครื่อง ULV เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านสวน ดังนี้

1. ซอยรัตนสวัสดิ์ 1,2,3,4
2. หมู่บ้านเดอะวิลเลจ ซอย 9
3. อู่รถร่วม บขส. ดงตาล
4. ซอย 1 บ้านสวน
5. ตลาดกิ่งแก้ว
6. พ่นยาฆ่าเชื้ออู่สุขไพบูลย์