ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ภาพกิจกรรมการรับเงินสด วันที่ 2 ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากผลกระทบสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย (Covid-19) ครัวเรือนละ 1,000 บาท (ทะเบียนบ้านละ 1 สิทธิ์) สำหรับผู้ที่มีลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม 2563 โดยมีนายมนัส เดชชีวะ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ลงตรวจสอบความเรียบร้อย สำหรับการรับเงินสด (ธนาคารอื่นๆ) สามารถมารับเงินสดได้ใน วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์ราชการสะดวก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน