ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ภาพกิจกรรมการรับเงินสด วันสุดท้าย ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากผลกระทบสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย (Covid-19) ครัวเรือนละ 1,000 บาท (ทะเบียนบ้านละ 1 สิทธิ์) สำหรับผู้ที่มีลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการสะดวก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน