ข่าวกิจกรรม Facebookข่าวกิจกรรม ปี 2563

ภาพกิจกรรมการรับเงินสด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจากผลกระทบสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย (Covid-19) ครัวเรือนละ 1,000 บาท (ทะเบียนบ้านละ 1 สิทธิ์) สำหรับผู้ที่มีลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม 2563 โดยมีว่าที่ ร.ท.หาญณรงค์ เกิดคล้าย ปลัดเทศบาลเมืองบ้านสวน ลงตรวจสอบความเรียบร้อย สำหรับการรับเงินสด (ธนาคารอื่นๆ) สามารถมารับเงินสดได้ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ราชการสะดวก ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน